شعار دانشجویان در دانشگاه تهران علیه خامنه‌ای و بسیج: کشته ندادیم که رهبر قاتل رو ستایش کنیم

24 دی 1398