تجمع رانندگان و کامیون‌داران در زرین شهر اصفهان

19 مهر 1397