هشتمین روز اعتراض اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در قهدریجان در نزدیکی اصفهان

08 خرداد 1397