فیلم کوتاه دیگری از اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران در شهر الیگودرز لرستان در روز سه شنبه

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فیلم ارسالی دیگری نشان می دهد رانندگان و کامیون‌داران در شهر الیگودرز در استان لرستان هم به اعتصاب سراسری پیوسته اند.