فضای امنیتی در شهر تبریز | فیلم ارسالی

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کاربر با ارسال این فیلم می گوید، دلیل اینکه برخی شهرهای آذربایجان هنوز فرصت تجمع نداشته اند، چنین فضای امنیتی سنگین است.