اعتصاب پرسنل به تعطیلی بیمارستان امام خمینی کرج منجر شد

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این فیلم ارسالی گفته شده به‌ علت پرداخت نشدن حقوق پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج، آنها اعتصاب کرده و بیمارستان به حالت تعطیل در آمد.