تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران برای اعتراض به حقوق پائین

24 آذر 1399