تجمع روز سه شنبه اعتراضی مالباختگان کاسپین در رشت

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فیلم ارسالی شما | در ادامه تجمعات اعتراضی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، مالباختگان موسسه کاسپین در رشت تجمع کرده‌اند.