تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

07 مهر 1397