تظاهرات آرام مردم در منطقه شاپور جدید اصفهان در روز چهارشنبه

10 مرداد 1397