ویدیو ارسالی شما - آرایش و هجوم مردم به سمت پلیس؛ فرار ماموران و تیراندازی به سمت معترضان در شیراز

25 آبان 1398