اعتراضات بانه و جوانرود به روز سوم رسید

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سومین روز اعتصاب شھرھای مرزی بانە و جوانرود، سە شھر دیگر در شمال غربی ایران بە اعتصاب پیوستند. سقز، مریوان و سردشت ھم در اعتراض بە بستە شدن دروازەھای مرزی کە محل درآمد اکثر مرزنشینان است، اعتصاب کردند. گزارش علی جوانمردی