اعتصاب سراسری بازاریان در ایران - ویدئو از شهر سنندج

16 مهر 1397