دومین روز اعتراض به بستن مرز در استانهای کرمانشاه و کردستان ایران

27 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب شهرستانهای بانە و جوانرود در استانهای کردستان و کرمانشاه با ھدف بازگشایی مرزھا برای دومین روز متوالی ادامە داشت. دولت حسن روحانی پیشتر گفتە بود، افزایش بهای تعرفەهای گمرکی و بستە شدن مرزها با هدف حمایت از تولیدات داخلی انجام می شود.