مالباختگان موسسه مالی ثامن با تجمع مقابل بانک مرکزی خواستار پس گرفتن سرمایه خود شدند

18 اسفند 1397