مالباختگان پدیده شاندیز علیه دادستانی مشهد شعار دادند

22 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


جمعی از مالباختگان شرکت پدیده شاندیز روز چهارشنبه ۲۲ اسفند مقابل دادستانی مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند. این معترضان شعار می دادند: «سنگ رو تو چاه کی انداخت، دادستان خراسان»