نگاهی به اعتراضات در شهرهای مرزی غرب ایران

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب کسبە و بازاریان شھرھای کردنشین مرزی ایران در اعتراض بە بستە بودن مرزھا ادامە دارد. روز چھارشنبە پیرانشھر و بازارچە مھاباد در استان آذربایجان غربی ھم بە اعتصاب پیوستند. ھمزمان سعید جلیلی نمایندە آیت اللە علی خامنەای رھبر جمھوری اسلامی در ظاھر برای بررسی اوضاع بە كردستان رفت.