ادامه اعتراضات؛ فرماندار بانه وعده بازگشایی مرزها را داد

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ششمین روز اعتصاب شھرھای مرزی کردستان ایران، فرمانداری بانە وعدە دادە، مرزھا بازگشایی شوند ولی اعتصاب کنندگان میگویند چنین وعدەھایی در گذشتە ھم دادە شدە و ھدف آن تنھا پایان دادن بە اعتصاب است. گزارش علی جوانمردی