فیلم ارسالی شما: زنی در متروی تهران از پیوند دختران انقلاب با کارگران می‌گوید

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنی در متروی تهران از پیوند دختران انقلاب با کارگران می‌گوید و خواستار رفع تبعیض علیه زنان است. او می‌گوید زنان کارگر تحت تبعیض مضاعف قرار دارند