حمله ماموران سد معبر به دست فروش در جوانرود در نزدیکی پاوه کرمانشاه (تصویر حاوی خشونت است)

24 اردیبهشت 1397