تجمع مالباختگان موسسه آرمان البرز ایرانیان در تهران

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان موسسه آرمان البرز ایرانیان روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی تجمع کردند و علیه بانک تجارت شعار دادند. گزارش ارسالی یکی از مخاطبان صدای آمریکا را ببینید.