ادامه اعتصاب و اعتراض بازاریان در ایران

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در تهران، اعتصاب و تجمعات اعتراضی بازاریان امروز در سومین روز خود ادامه یافت. افزایش روز افزون نرخ ارز در مقابل ریال مهمترین عامل اعتراض بازاریان است که امروز به چندین شهر دیگر هم تسری یافته و ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.