تجمع اعتراضی در قم با شعار مرگ بر حزب الله

14 مرداد 1397