شعار «با اعتقاد الله، غارت شدیم به والله» توسط مالباختگان موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی

17 مرداد 1397