شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» در ورزشگاه آزادی تهران

19 مرداد 1397