تجمع گروهی از سهامداران بازار پایه فرابورس مقابل وزارت اقتصاد

28 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


سهامداران بازار پایه فرابورس با برگزاری تجمع مقابل وزارت اقتصاد در روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به نحوه اجرای قوانین جدید این بازار اعتراض کردند.