دومین روز تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

30 مهر 1398