تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

07 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برای دومین روز متوالی تجمعی اعتراضی برپا کرده و علیه «پولی سازی آموزش»، «کاهش سنوات» و کیفیت پایین خدمات آموزشی و رفاهی شعار دادند.