تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز:‌ همشهری با غیرت حمایت حمایت

28 آبان 1397