آزادی سه شهروند بهائی در اهواز و آبادان بعد از هفته بازداشت با وثیقه آزاد شدند

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار سه شهروند بازداشتی هستند که در اردیبهشت در دو شهر اهواز و آبادان بازداشت شده بودند.