شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا: نتایج پژوهش های ققنوس برای منافع ملی ایران است و جنبه حزبی ندارد

03 اسفند 1397