شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا: تلاش ما جلب اقدامات عملی برای کمک به مردم ایران است

23 آذر 1397