شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا: قربانیان نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنیم

23 آذر 1397