چشم انداز تولید و صادرات نفت ایران

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

چشم انداز تولید و صادرات نفت ایران، در واکنش به پیامدهای پس از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام ، بنا به بیانیه ای که امروز در لندن منتشر شد درکانون مذاکراتی بود که رهبران بریتانیا و عربستان سعودی تلفنی انجام انجام داده اند.