سناتور بن کاردن: بی اعتمادی به تهران اساس توافق فراحزبی سنا است

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سنای آمریکا پنجشنبه طرح بازنگری توافق اتمی با ایران را پس از هفته ها بحث و جدل با اکثریت قریب به اتفاق تصویب کرد. گزارش شهلا آراسته