گروه ۱+ ۵ و برنامه هسته ای ایران

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۵+۱ از کجا آمد؟ دستاوردهایش چه بوده؟آیا می توان ۱+ ۵ را نماد همکاری قدرتهای بزرگ وگاه مخالف یکدیگر دست کم در حل برنامه بحث انگیز هسته ای دانست؟