کنگره آمریکا آماده مقابله با کاخ سفید در مورد مذاکرات با ایران میشود

22 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا آماده مقابله با کاخ سفید در مورد مذاکرات با ایران میشود. کنگره خواهان حق رأی در مورد توافق نهائی است اما دولت میگوید رأی کنگره میتواند مذاکرات را که در مرحله حساسی نیز هست مختل کند.