مذاکرات هسته ای در وین به طور فشرده پیگیری میشود

31 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالیکه نگارش متن توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ روز یکشنبه ۲۱ ژوئن در وین ادامه یافت، گروهی از کارشناسان هسته ای دو طرف نیز در این روز بطور فشرده در حال رایزنی بودند. خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از پاریس درباره روند مذاکرات گزارش داد.