ایران سانتریفیوژهای جدید نصب کرد؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی تخلف ایران را تائید کرد

18 شهریور 1398