گزارش رویترز از وضعیت سخت معیشت و فقر در ایران؛ پول ایران هفتاد درصد ارزش از دست داد

20 تیر 1399