پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در ایران؛ تشکل‌های کارگری خواستار افزایش بیشتر هستند

09 اسفند 1397