روز کارگر: هزاران کارگر در تهران تظاهرات کردند

12 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این مراسم علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران از وجود تبعیض میان کارگران رسمی و قرادادی انتقاد کرد و گفت بیش از ۴۰۰ هزار کارگر در ایران امنیت شغلی ندارند.گزارش کوروش صحتی