فیلم ارسالی شما: کارگران معترض خواستار استعفای وزیر کار شدند

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در شرایطی که دولت سعی داشت یک مراسم فرمایشی روز کارگر برگزار کند، کارگران معترض در مقابل خانه کارگر شعار دادند: «وزیر بی‌لیاقت؛ استعفا استعفا»