دولت پاسخگو نیست، مردم در مهمترین بازارچه آزاد غرب ایران ناراضی هستند

05 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بانە اعتصاب سراسری کماکان ادامە دارد. مھمترین بازارچە آزاد غرب کشور در بانە واقع شدە و عدم پاسخگویی دولت نسبت به دروازەھای مرزی باعث بافشاری مردم بر اعتصاب شدە است. گزارش علی جوانمردی