پیوستن سقز به اعتصاب شهرهای مرزی غرب ایران

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران اعتصاب در بانە واقع در استان کردستان بە شھرستان سقز ھم رسید. در دو ھفتە گذشتە بانە در اعتصاب بودە و بە گفتە فعالان مدنی کرد اکنون با پیوستن شھرستان سقز بە این اعتصاب، وضعیت بحرانی شھرستانھای غرب ایران وارد مرحلە تازە ای شدە است. گزارش علی جوانمردی