ورود نیروهای یگان ویژه به بانه در کردستان برای شکستن اعتصاب مغازه‌دارها

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب شھرستان بانە در کردستان ایران در حالی ادامە دارد کە صدھا تن از نیروھای یگان ویژە با ھدف شکستن اعتصاب، وارد این شھر مرزی شدەاند. روز چھارشنبە نیروھای امنیتی با زور تعدادی از مغازەھای شھر را باز کردند. گزارش علی جوانمردی