مقامات محلی در استان کردستان خواستار پایان اعتصاب مرزنشینان شدند

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات محلی بانە در کردستان یکشنبە ۹ اردیبهشت از مردم خواستند بە اعتصاب ۱۵ روزە خود پایان بدھند، زیرا دولت در صدد پاسخگویی بە خواست مردم است. ولی فعالان مدنی بانە میگویند بە وعدەھای مقامات اعتمادی ندارند و بە اعتصاب ادامە میدھند.