وضعیت اسکان زلزله زدگان «پل‌سر‌ذهاب» یکسال بعد از زلزله

15 آبان 1397