جزیره ابوموسی تنها نقطه سبز ایران در گزارش شیوع کرونا؛ گزارشی از شپول عباسی

23 خرداد 1399