زنگنه: سرمایه گذارای در صنعت نفت ایران تقریباً به صفر رسیده است

04 شهریور 1394